Regulamin
Pracownia SMAKU Jolanta Kleser

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest Pracownia SMAKU Jolanta Kleser, z siedzibą przy ul. Kościuszki 12 / oficyna 9 w Katowicach, posługująca się numerem NIP: 634-284-73 (zwana dalej ,,Organizatorem”).
 2. Osoba decydująca się na wzięcie udziału w warsztatach (zwana dalej ,,Uczestnikiem”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pracownia SMAKU Jolanta Kleser, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez firmę Pracownia SMAKU Jolanta Kleser. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 3. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Zgłoszenie do udziału w warsztatach organizowanych przez Pracownię SMAKU jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Nie zapoznanie się z nim nie zwalnia z jego przestrzegania.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warsztaty kulinarne organizowane są dla osób dorosłych lub dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekuni.
 2. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach akceptuje wszystkie szczegóły dotyczące warsztatów, które były podane na stronie internetowej.
 3. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 4. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Z uwagi na różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia warsztatów w celu pełnego przeprowadzenia programu warsztatów. Na prośbę Uczestników, prowadzący może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
 5. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne.(np. orzechy, migdały, ryby itd.). Uczestnik zapisujący się na warsztaty lub opiekun (w przypadku dziecka) jest zobowiązany wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem biuro@pracowniasmaku.com.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach społecznościowych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, CENA I PŁATNOŚĆ

 1. Uczestnik rezerwuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów i rezerwację biletu na stronie internetowej.
 2. Pełna rezerwacja następuje po opłaceniu warsztatów za pomocą PayU lub po wpłaceniu kwoty na konto Pracowni SMAKU.
 3. Rezerwacja miejsca bez dokonanej wpłaty ma ważność 2 dni roboczych.
 4. Brak wpłaty pieniędzy w wymaganym terminie stanowi domniemanie, że Uczestnik zrezygnował z udziału w warsztatach, a jego miejsce jest automatycznie zwalniane w systemie.
 5. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 6. Uczestnik, który dokonał zakupu warsztatów, jest informowany o przyjęciu zapisu na warsztaty oraz o przyjęciu płatności informacją mailową przez Organizatora.
 7. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.spoonkursy.pl. Ceny kursów to ceny brutto za jedną osobę – chyba że w opisie warsztatów wyraźnie zostanie zaznaczona cena dla innej ilości osób.
 8. Organizator ma prawo stosować rabaty od ceny podanej przy danych warsztatach.
 9. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje:
  • zajęcia grupowe z prowadzącym
  • wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach
  • korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach
  • udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć
  • wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie danych warsztatów)
  • dostęp do przepisów, zamieszczonych na stronie internetowej i objętych hasłem

 

REZYGNACJA, ODWOŁANIE WARSZTATÓW

 1. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca na wybranych warsztatach kulinarnych.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranych warsztatach, jednak nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatów, uczestnikowi przysługuje zwrot za wpłacone warsztaty w przypadku, kiedy grupa cała się zapełni, a jego miejsce zostanie zajęte przez inną osobę. Na krócej niż 3 dni przed warsztatem pieniądze nie są zwracane.
 3. Uczestnik ma prawo do przeniesienia poniesionej opłaty jako opłaty za inny warsztat, jednak nie później niż na 7 dni przed odbyciem się warsztatu z którego chce zrezygnować na rzecz innego warsztatu.
 4. Nieobecność na warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
 5. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres warsztaty@pracowniasmaku.com.pl najpóźniej 1 dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin z powodu nie zebrania się minimalnej liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu wniesionej przez niego opłaty w terminie trzech dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę.
 8. Każdy Uczestnik warsztatów ma prawo poprosić o paragon fiskalny za dokonaną wpłatę. Paragon jest do odbioru w Pracowni SMAKU.

 

VOUCHER

 1. Możliwe jest wykupienie przez Uczestnika vouchera upominkowego o wartości 150, 200 lub 300 zł. W celu zakupu Vouchera należy skontaktować się z Organizatorem telefoniczne lub e-mailowo.
 2. Voucher może być wykorzystany jednorazowo.
 3. W przypadku warsztatów tańszych niż wartość vouchera, różnica w cenie między warsztatami a voucherem nie jest przez Organizatora zwracania ani w żaden inny sposób refundowana.
 4. W przypadku warsztatów droższych niż wartość vouchera, istnieje możliwość dopłacenia brakującej sumy – różnicę należy wpłacić na konto Pracowni nie później niż 3 dni robocze przed planowaną datą  warsztatów, informując o tym fakcie mailowo na adres warsztaty@pracowniasmaku.com.pl.
 5. Po dokonaniu wpłaty na konto Organizatora, osoba kupująca otrzymuje voucher za pośrednictwem poczty na wskazany adres. Istnieje również możliwość odbioru osobistego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Osoba kupująca może przekazać voucher dowolnej osobie, która weźmie udział w warsztatach zamiast osoby kupującej.
 6. W przypadku zakupu Vouchera o określonej wartości, osoba obdarzona voucherem upominkowym, aby móc wziąć udział w danych warsztatach, powinna wybrać warsztaty, a następnie w pozycji „Komentarz” wpisać jego numer .
 7. Voucher należy również przynieść ze sobą na warsztaty.
 8. Voucher po jego wydaniu osobie kupującej/Uczestnikowi nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości, ani w części, nie może również zostać zwrócony Organizatorowi.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które po przekazaniu osobie kupującej / Uczestnikowi zostały utracone lub uszkodzone.
 10. Osobie kupującej, osobie obdarzonej oraz Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera, czy utraty jego ważności zgodnie z pkt. 14 poniżej.
 11. Data ważności podana jest na Voucherze.

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad GHP obowiązujących w Pracowni.
 3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
 4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
 5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.